Ποια είναι η γνώμη σας για την κλωνοποίηση;

Ποια είναι η γνώμη σας για την κλωνοποίηση;

  1. Εγκρίνω
  2. Απορρίπτω
Απαντήσεις
  1. ηθική
  2. ανήθικη
  3. ανίερη
  4. κακή
  5. αναγκαία


rating: 0+x
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License