Ποιος πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε γενετικές πληροφορίες και για ποια χρήση;

α. Ποιος πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε γενετικές πληροφορίες;

 1. Εγκρίνω
 2. Απορρίπτω
Απαντήσεις α
 1. ενδιαφερόμενος
 2. ιατρικοί φορείς
 3. κράτος
 4. ασφαλιστικές εταιρείες
 5. εργοδότες

β. Για ποια χρήση;

Απαντήσεις β
 1. ενημέρωση
 2. υγεία
 3. εθνική ασφάλεια
 4. ασφαλιστικές καλύψεις
 5. κόστος εργασίας


rating: 0+x
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License