Θα προτιμούσατε να αγοράζατε μεταλλαγμένα τρόφιμα εάν ήταν πιο φθηνά σε σχέση με τα μη μεταλλαγμένα;

Θα προτιμούσατε να αγοράζατε μεταλλαγμένα τρόφιμα εάν ήταν πιο φθηνά σε σχέση με τα μη μεταλλαγμένα;

  1. Εγκρίνω
  2. Απορρίπτω
Απαντήσεις 6
  1. Ναι
  2. Όχι
  3. Δεν ξέρω/Δεν απαντώ


rating: 0+x
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License