Σωστή χρήση της κλωνοποίησης

Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα μπορούσε να επιτευχθεί διεθνώς μόνο η σωστή χρήση της κλωνοποίησης;

  1. Εγκρίνω
  2. Απορρίπτω
Απαντήσεις 8
  1. Ναι
  2. Όχι
  3. Δεν γνωρίζω


rating: 0+x
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License