Αναθέσεις

Εργασίες ανά ομάδα


Ομάδα Α

Εργασία Έναρξη Λήξη Υπεύθυνος
8 Ομάδες-Ρόλοι 2 25 Jan 2016 14:55 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits
7 Γνωριμία-Εξοικείωση 2 25 Jan 2016 14:33 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits


Ομάδα Β

Εργασία Έναρξη Λήξη Υπεύθυνος
8 Ομάδες-Ρόλοι 2 25 Jan 2016 14:55 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits
7 Γνωριμία-Εξοικείωση 2 25 Jan 2016 14:33 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits


Ομάδα Γ

Εργασία Έναρξη Λήξη Υπεύθυνος
8 Ομάδες-Ρόλοι 2 25 Jan 2016 14:55 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits
7 Γνωριμία-Εξοικείωση 2 25 Jan 2016 14:33 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits


Ομάδα Δ

Εργασία Έναρξη Λήξη Υπεύθυνος
8 Ομάδες-Ρόλοι 2 25 Jan 2016 14:55 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits
7 Γνωριμία-Εξοικείωση 2 25 Jan 2016 14:33 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits


Ομάδα Ε

Εργασία Έναρξη Λήξη Υπεύθυνος
8 Ομάδες-Ρόλοι 2 25 Jan 2016 14:55 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits
7 Γνωριμία-Εξοικείωση 2 25 Jan 2016 14:33 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits


Ομάδα ΣΤ

Εργασία Έναρξη Λήξη Υπεύθυνος
8 Ομάδες-Ρόλοι 2 25 Jan 2016 14:55 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits
7 Γνωριμία-Εξοικείωση 2 25 Jan 2016 14:33 2016-ΦΕΒ-25, 23:59 billpitsbillpits

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License