Βαθμολογία

Βαθμολογία στα κλειστά θέματα


Απόδοση

Βαθμός

Επιδόσεις

άριστα 18.5-20
επιτυχώς 17-18
καλά 15-16.5
μέτρια 13-14.5
ανεκτά 10-12.5
κακώς 5-9.5
αποτυχία 0-4.5

Edit your colors

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License